Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Historia Pomorza

Kolejny V tom „Historii Pomorza” jest kontynuacją chronologicznego opisu dziejów tego regionu zainicjowanego już latach 60. XX w.  przez wybitnego historyka prof. Gerarda Labudę. Redaktorami kolejnych tomów tej syntezy byli znani historycy prof. Marian Biskup i prof. Stanisław Salmonowicz. Opracowanie i publikacja dzieł tego cyklu stanowią główny element programu badawczego Zakładu Historii Pomorza Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (później Zakładu Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich IH PAN) łączącego Pracownie w Gdańsku i Toruniu oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Przygotowana do druku cz. 1, tomu V, jest zbiorem studiów monograficznych nad ustrojem administracyjnym, społeczeństwem i gospodarką województwa pomorskiego i Wolnego Miasta Gdańska w okresie między obu wojnami światowymi. Województwo pomorskie (wraz z sąsiednim poznańskim) powstało mocą uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z 1 VIII 1919 r. o tymczasowym zarządzie byłej dzielnicy pruskiej. Wolne Miasto Gdańsk natomiast powołane zostało 15 XI 1920 r. postanowieniem traktatu wersalskiego. Egzystencja obydwu tych jednostek administracyjnych przerwana została przez wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 r. Dolną cezurę niniejszej pracy – niezależnie od wzmiankowanych aktów prawnych – wyznacza koniec I wojny światowej w listopadzie 1918 r., kiedy rozpoczęły się także działania na rzecz odzyskania niepodległości Polski i włączenia w jej granice dawnej prowincji niemieckiej Prus Zachodnich.

Publikację Honorowym Patronatem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Druk dofinansowano ze środków Miasta Toruń, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

herb_torunia.jpg

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: