Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Statut

STATUT TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
w Toruniu
Uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 lutego 2013 roku.§ 1

1. "Towarzystwo Naukowe w Toruniu" dalej zwane "Towarzystwem" jest stowarzyszeniem powstałym w roku 1875.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną i jest ujawnione w rejestrze stowarzyszeń.

§ 2

1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Toruń.
2. Obszarem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

1. Celem Towarzystwa jest prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie jej wyników, w szczególności popieranie naukowego badania Pomorza oraz ziem historycznie z nim związanych.
2. Towarzystwo prowadzi także działalność na rzecz kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz uczestniczy w działalności kulturalnej i życiu społecznym Torunia oraz regionu Kujaw i Pomorza.

§ 4

Zadania statutowe Towarzystwo Naukowe w Toruniu realizuje poprzez:
1. Zadania statutowe Towarzystwo Naukowe w Toruniu realizuje poprzez:
 1) przygotowywanie i publikowanie prac naukowych,
 2) zbieranie i przechowywanie materiałów naukowych, bibliotecznych, archiwalnych muzealnych, związanych przede    wszystkim z Pomorzem,
 3) organizowanie posiedzeń, wykładów publicznych, wystaw, zjazdów i innych form działania,
 4) wypracowywanie i upublicznianie opinii o najważniejszych kierunkach rozwoju Torunia i regionu.
2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność odpłatną oraz działalność gospodarczą.

§ 5

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 6

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna wykazująca zainteresowania naukowe oraz osoba prawna, której statutowym zadaniem jest popieranie nauki lub jej popularyzacja. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie rekomendacji dwóch członków Towarzystwa.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna instytucja nie posiadająca osobowości prawnej, która wspiera Towarzystwo przez uiszczanie na jego rzecz ustalonych składek bądź dotacji lub pomaga Towarzystwu w innej formie. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.
3. W razie odmowy przez Zarząd przyjęcia zgłoszonego kandydata na członka, kandydat może odwołać się do Walnego Zgromadzenia, które w głosowaniu tajnym rozstrzyga sprawę zwykłą większością głosów.
4. Walne zgromadzenie podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów
5. Nazwiska nowo przyjętych członków ogłasza Zarząd na Walnym Zgromadzeniu.


§ 7

1. Za wybitne zasługi naukowe dla rozwoju Towarzystwa lub w dziedzinie jego zadań Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu mianuje honorowych członków Towarzystwa. Uchwała wymaga większości 3/4 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
2. W odniesieniu do członków Zarządu wymagany jest pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków Towarzystwa.

§ 8

Członek zwyczajny ma prawo:
1) brać udział w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa z prawem zabierania głosu i głosowania, a osoby prawne i instytucje będące członkami Towarzystwa mogą brać udział w zebraniach i zgromadzeniach reprezentowane przez swego delegata,
2) brać udział w posiedzeniach naukowych Wydziałów i Komisji,
3) pełnić funkcje organizacyjne w Towarzystwie,
4) osobistego zgłaszania i referowania na posiedzeniach Wydziałów i Komisji prac naukowych,
5) ogłaszania swoich prac w wydawnictwach Towarzystwa po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów oraz członków Wydziału,
6) bezpłatnie otrzymywać sprawozdania Towarzystwa,
7) korzystać z bibliotek i zbiorów naukowych Towarzystwa.

§ 9

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek opłacania składki rocznej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 10

1. Członkiem Towarzystwa przestaje być osoba:
 1) która zgłosiła pisemną rezygnację z członkostwa,
 2) skreślona przez Zarząd w związku z zaleganiem z opłacaniem składek za okres co najmniej dwóch lat,
 3) wykluczona uchwałą Zarządu za popełnienie czynu nieetycznego i postępowanie rażąco sprzeczne z niniejszym statutem.
2. Od uchwały Zarządu określonej w §10 ust. 1, pkt 2 i 3 członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Władzami Towarzystwa są:
 1) Walne Zgromadzenie,
 2) Zarząd,
 3) Komisja Rewizyjna.
2.Członkowie władz nie pobierają wynagrodzenia za pełnione funkcje.

§ 12

1. Walne Zgromadzenia Towarzystwa mogą być roczne i nadzwyczajne.
2. Roczne Walne Zgromadzenia Towarzystwa odbywają się w pierwszym kwartale danego roku, w miarę możliwości w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. W ramach dorocznego Walnego Zgromadzenia Towarzystwo organizuje uroczyste posiedzenie publiczne z wykładem naukowym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w miarę potrzeby zwałuje prezes lub wiceprezes Towarzystwa z własnej inicjatywy, na polecenie Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemne żądanie 1/10 członków Towarzystwa.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera prezes, wiceprezes lub upoważniony członek Zarządu Towarzystwa. Zebrani członkowie wybierają przewodniczącego, który następnie prowadzi obrady oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie zwołane w pierwszym terminie wymaga obecności co najmniej 1/3 członków, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Do zmiany statutu Towarzystwa niezbędna jest uchwała podjęta większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Do uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa niezbędna jest  obecność 3/4 wszystkich członków Towarzystwa.
5. Protokoły posiedzeń Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz Zgromadzenia.

§ 14

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 1) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Wydziałów i Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok administracyjny, którym jest rok kalendarzowy,
 3) udzielanie absolutorium Zarządowi,
 4) ustalanie rocznej składki członkowskiej,
 5) zmiana statutu,
 6) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 7) rozpatrywanie i rozstrzyganie wszystkich spraw Towarzystwa przedłożonych przez Zarząd,
 8) rozwiązanie Towarzystwa, wybór Komisji Likwidacyjnej i ustalenie zakresu jej działania.

§ 15

1. W skład Zarządu wchodzą prezes, wiceprezes, sekretarz generalny, skarbnik, redaktor naczelny oraz trzech członków.
2. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat w głosowaniu tajnym.
3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu ma ustępujący Zarząd oraz obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie Towarzystwa.
4. Prezes wybierany jest imiennie w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.
5. Zarząd Towarzystwa konstytuuje się niezwłocznie, o czym prezes informuje Walne Zgromadzenie.
6. W razie ustąpienia członka Zarządu przed upływem kadencji Zarząd ma prawo dokooptować inną osobę, którą zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie.
7. W razie ustąpienia członka Zarządu przed upływem kadencji Zarząd może dokooptować inną osobę, do czasu wyboru nowego członka przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Do kompetencji Zarządu należą:
 1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, kierowanie bieżącymi naukowymi i administracyjnymi pracami Towarzystwa oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
 2) zawieranie umów w imieniu Towarzystwa,
 3) zwoływanie posiedzeń administracyjnych i naukowych, walnych zgromadzeń i wykonywanie ich uchwał,
 4) tworzenie Wydziałów i Komisji,
 5) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających,
 6) uchwalanie regulaminów, które w ramach przepisów statutowych określą wewnętrzny tok pracy Wydziałów i Komisji oraz działalność administracji Towarzystwa.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, wiceprezes lub sekretarz generalny Towarzystwa z własnej inicjatywy bądź na żądanie czterech członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości rozstrzyga głos przewodniczącego.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Na posiedzenia Zarządu zapraszani są przewodniczący Wydziałów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest  obecność co najmniej pięciu członków Zarządu.

§ 17

1. Prezes reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, sprawuje ogólne kierownictwo nad całością działalności Towarzystwa, zwołuje w imieniu Zarządu wraz z sekretarzem generalnym Walne Zgromadzenie.
2.  W razie wystąpienia obiektywnej przeszkody w pełnieniu funkcji przez prezesa zastępuje go wiceprezes.
3.Sekretarz generalny sprawuje stały nadzór nad pracami Biura Towarzystwa, przygotowuje plan działalności Towarzystwa w zakresie działalności naukowej, organizacyjnej i popularyzacyjnej.
4. Skarbnik przygotowuje sprawozdanie finansowe z rocznej działalności Zarządu oraz kieruje pobieraniem składek członkowskich.
5. Redaktor Naczelny opracowuje i nadzoruje realizację planu wydawniczego Towarzystwa na podstawie danych dostarczonych przez Wydziały.
 

§ 18

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. W razie ustąpienia członka Komisji Walne Zgromadzenie wybiera następcę.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy sprawdzanie stanu finansów Towarzystwa i składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.
 

§ 19

Towarzystwo dzieli się na Wydziały oraz Komisje.

§ 20

1. W pracach Wydziałów i Komisji biorą udział członkowie zwyczajni Towarzystwa.
2. Skład osobowy Wydziałów i Komisji ustala się na podstawie złożonych deklaracji.

§ 21

1. Wydziały i Komisje odbywają posiedzenia naukowe i administracyjne. Na posiedzeniach naukowych przedstawiane są prace naukowe, zgłaszane przez autorów do druku w wydawnictwach Towarzystwa.
2. Uchwała o druku pracy i wyznaczeniu recenzentów zapada na posiedzeniu administracyjnym Wydziału.
3. Recenzenci w liczbie co najmniej dwóch, wyznaczani są spośród pracowników nauki reprezentujących dyscyplinę naukową, z której zakresu pochodzi praca, w tym jednego spoza toruńskiego środowiska naukowego.
4. Przewodniczący komitetów redakcyjnych obowiązani są informować systematycznie  macierzysty Wydział o przebiegu prac wydawniczych.
5. W wypadku, gdyby nadesłane recenzje o danej pracy wyrażały wątpliwość co do celowości publikowania jej drukiem, Komitet Redakcyjny obowiązany jest sprawę przedstawić na posiedzeniu Wydziału celem podjęcia ostatecznej decyzji co do druku pracy.

§ 22

Do zakresu działalności Wydziału należy ponadto:
1) wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, tworzących łącznie prezydium Wydziału na okres trzech lat, wybieranych w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Wydziału,
2) powoływanie komitetów redakcyjnych wydawnictw wydziałów oraz wybieranie przedstawicieli Wydziału do składu międzywydziałowych organów Towarzystwa,
3)wnioskowanie o powołanie przez Zarząd nowych komisji o charakterze wydziałowym bądź międzywydziałowym,
4) koordynowanie i zatwierdzanie planów działalności podległych Wydziałowi komisji naukowych oraz sporządzanie własnych planów działalności,
5) organizowanie obchodów rocznic naukowych członków Wydziału,
6) składanie wniosków w sprawie nadawania wybitnemu uczonemu z zakresu grupy dyscyplin reprezentowanych przez Wydział tytułu członka honorowego Towarzystwa.
 

§ 23

1. Przedmiotem działalności naukowej Wydziałów i Komisji są wykłady, odczyty, referaty i komunikaty oraz dyskusje nad nimi.
2. Prace, które członkowie Towarzystwa chcą referować w komisjach obowiązani są zgłaszać do sekretarza Komisji dla wyznaczenia terminu posiedzenia.

§ 24

Przewodniczącego Komisji i jej sekretarza wybierają członkowie Komisji w głosowaniu tajnym.

§ 25

Dla wykonania zadań szczególnych Zarząd Towarzystwa może powołać specjalną Komisję.

§ 26

Majątek Towarzystwa tworzą:
1) nieruchomości i papiery wartościowe,
2) przedmioty biblioteczne, muzealne i archiwalne,
3) wydawnictwa Towarzystwa,
4) zapisy i darowizny,
5) składki członkowskie roczne i jednorazowe,
6) wszelkie dochody z urządzanych przez Towarzystwo przedsięwzięć oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 27

Zobowiązania majątkowe Towarzystwa są podejmowane przez Prezesa i Sekretarza Generalnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu.

§ 28

1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Towarzystwa Walne Zgromadzenie wybiera Komisję likwidacyjną spośród członków i osób nie będących członkami Towarzystwa.
2. Zakres działania tej Komisji ustala Walne Zgromadzenie, które decyduje o majątku Towarzystwa.
3. Jeśli rozwiązanie Towarzystwa nastąpiło na skutek zarządzenia władz, majątek Towarzystwa zostanie przekazany innemu towarzystwu lub instytucji naukowej.

 

Sekretarz Generalny                                                                                                                       Prezes

            (-) prof. dr hab. Roman Czaja                                                                                                   (-) prof. dr hab. Jan Kopcewicz

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: