Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik historyczny

Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik historyczny (na podstawie źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu Polski)

Celem projektu jest opracowanie, przygotowanie do druku i następnie opublikowanie (również w wersji elektronicznej w Internecie) dwutomowego " Niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego słownika historycznego". Pracę planuje się przede wszystkim z myślą o historykach, konserwatorach, historykach sztuki, historykach prawa, archiwistach i archeologach oraz innych osobach pracujących ze źródłami średniowiecznymi. Projektodawcy zdają sobie sprawę, że opracowanie niniejsze nie zaspokoi potrzeb językoznawców, gdyż świadomie zrezygnowano z umieszczania w nim poszczególnych wyrazów na szerszym tle źródłowym. Słownik będzie obejmował trudniejsze wyrazy staroniemieckie, występujące w opublikowanych drukiem średniowiecznych źródłach z terenu Polski, Prus (także źródła krzyżackie) i Śląska. Do większości wspomnianych wydawnictw źródłowych zostały dołączone indeksy rzeczowe, które stały się cenną podstawą wyjściową do tworzenia tego słownika. Należy wyraźnie zaznaczyć, że bez tych wcześniejszych działań edytorskich nie byłoby możliwe przygotowanie planowanej publikacji. W słowniku zostaną wykorzystaną  również niektóre terminy występujące w Aktach Stanów Prus Królewskich opracowane wcześniej przez Andrzeja Bzdęgę oraz Halinę Zawadzką1 oraz Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich2.
Wydanie słownika ułatwi korzystanie i zrozumienie średniowiecznych i wczesnonowożytnych dokumentów i akt, co niewątpliwie przyczyni się do rozwoju szeroko rozumianych nauk historycznych.
 

Efektem końcowym projektu jest opracowanie:

NIEMIECKO-POLSKI I POLSKO-NIEMIECKI SŁOWNIK HISTORYCZNY (na podstawie źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu Polski), OPRAC. K. KOPIŃSKI, J. TANDECKI, L. LEWANDOWSKA, Toruń 2018.

t. 1: NIEMIECKO-POLSKI SŁOWNIK HISTORYCZNY

t. 2: POLSKO-NIEMIECKI SŁOWNIK HISTORYCZNY


1  Słownik trudniejszych wyrazów niemieckich w Aktach Stanów Prus Królewskich, t. I-II, (1479-1492), oprac. A. Bzdęga, przy współprac. H. Zawadzkiej, Toruń 1959 (Fontes TNT 44).
Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich, opr. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2011.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: