Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Prusy Królewskie i Krzyżackie po II Pokoju Toruńskim 1466-1525

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

Muzeum Okręgowe w Toruniu

uprzejmie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Prusy Królewskie i Krzyżackie po II Pokoju Toruńskim 1466-1525

Königlich und Deutschordens-Preußen nach dem Zweiten Thorner Frieden 1466-1525

Toruń, 20-21 X 2016

Miejsce obrad / Tagungsort: Collegium Humanisticum UMK, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

Patronat honorowy / Ehrenpatronat

Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia / Präsident der Stadt Thorn

 

Program / Programm

Środa / Mittwoch

17. 30 Otwarcie wystawy „II Pokój Toruński“ w Muzeum Okręgowym / Eröffnung der Ausstellung „Der zweite Thorner Frieden“ im Bezirksmuzeum,

Ratusz Staromiejski / Altstädtisches Rathaus

Czwartek / Donnerstag

9.00 Otwarcie / Eröffnung

Prowadzenie / Moderation: Janusz Małłek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Stefan Kwiatkowski (Uniwersytet Szczeciński), Idea pokoju i cele wojny stron konfliktu w przededniu i na początku wojny trzynastoletniej 1454-1466 (Die Friedensidee und die Kriegsziele der Konfliktseiten am Vorabend und am Anfang des Dreizehnjährigen Krieges 1454-1466)

Adam Szweda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Rokowania dyplomatyczne wokół pokoju toruńskiego 1466 (Diplomatische Verhandlungen um den Thorner Frieden 1466)

Sławomir Zonenberg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), II pokój toruński w dziejopisarstwie polskim, krzyżackim i pruskim XV-XVI wieku (Der zweite Thorner Frieden in der polnischen, preussischen und Deutschordens-Historiographie)

Dyskusja/ Diskussion

11.15: przerwa na kawę / Kaffepause

11.30 Prowadzenie/ Moderation: Udo Arnold (Universität Bonn)

Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Kościół w Prusach Królewskich i Krzyżackich po II pokoju toruńskim – czas kontynuacji i przemian (Kirche in Königlich und Deutschordens-Preußen nach dem zweiten Thorner Frieden – die Zeit der Kontinuität und der Veränderungen)

Julia Możdżeń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Początki reformacji w Gdańsku i Królewcu  w świetle współczesnej historiografii (Die Anfänge der Reformation in Danzig und Königsberg Preußen im Lichte der zeitgenössischen Historiographie)

Dyskusja / Diskussion

13.00 przerwa obiadowa / Mittagspause.

14.30 Prowadzenie / Moderation: Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Wiesław Długokęcki (Uniwersytet Gdański), Grupy kierownicze w Malborku i Królewcu w drugiej połowie XV w. (Die Führungsgruppen in Marienburg und Königsberg in der zweiten Hälfte des 15. Jhs.)

Michał Targowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Stara i nowa szlachta w Prusach Królewskich w latach 1466-1525 (Der alte und neue Adel in Königlich Preussen in den Jahren 1466-1525)

Dyskusja/ Diskussion

17.00 Dyskusja panelowa / Podiumdiskussion

„Postrzeganie II pokoju toruńskiego w polskiej i niemieckiej pamięci historycznej oraz w tradycji zakonu krzyżackiego”

“Die Wahrnehmung des zweiten Throner Friedens in der polnischen und deutschen historischen Gedächtnis und in der Tradition des Deutschen Ordens”

Udo Arnold, Roman Czaja, Bruno Platter OT, Andrzej Radzimiński, Adam Szweda, Janusz Trupinda.

Ratusz staromiejski / Altstädtisches Rathaus

 

Piątek/ Freitag

9.00 Prowadzenie / Moderation: Marie-Luise Heckmann (Universität Potsdam)

Jürgen Sarnowsky (Universität Hamburg), Die Finanzpolitik des Deutschen Ordens unter Friedrich von Sachsen (Polityka finansowa zakonu krzyżackiego w czasach Fryderyka Saskiego)

Cezary Kardasz (Towarzystwo Naukowe w Toruniu), Stosunki gospodarcze między Gdańskiem a Królewcem w latach 1466-1525 (Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Danzig und Königsberg in den Jahren 1466-1525)

Rafał Kubicki (Uniwersytet Gdański), Klasztory w Prusach Zakonnych i Królewskich od 1466 do Reformacji (Die Klöster im Ordensland Preussen und Königlich-Preußen nach 1466 bis zur Reformation)

Dyskusja/ Diskussion

11.15 przerwa na kawę / Kaffepause

11.45 Prowadzenie/ Moderation: Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Udo Arnold (Universität Bonn), Die Visitation als Mittel traditioneller Ordensstruktur nach 1466 (wizytacje jako środek tradycyjnej struktury zakonu krzyżackiego po 1466 r.).

Dieter Heckmann (Geheimes Staatsarchiv PK Berlin-Dahlem), Aspekte der Neuordnung des Kanzleiwesens im preußischen Ordensland nach dem 2. Thorner Friedensschluss (Aspekty nowego porządku kancelaryjnego w Prusach Krzyżackich po zawarciu II. pokoju toruńskiego)

Arno Mentzel-Reuters (Monumenta Germaniae Historica München), Identitätsmodelle in der preußischen Landeshistoriographie 1466-1525 (Modele tożsamości w pruskiej historiografii krajowej 1466-1525)

Dyskusja / Diskussion

14.00 obiad / Mittagessen

 

Organizator konferencji / Veranstalter der Tagung

Prof. dr hab. Roman Czaja, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rc@umk.pl; tel. 56-611 3720, fax.056-6220488

 

Sekretarze / Sekretäre

Dr Cezary Kardasz, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, ckardasz@tnt.torun.pl, tel. +48 606-405-900

Mgr Anna Marynowska, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, anna.marynowska@wp.pl,  tel. 56-611 3720

 

Konferencja finansowana przez / Konferenzfinanzierung

Dofinansowano.jpg

Gmina Miasta Toruń / Stadtgemeinde Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika/ Nikolaus Kopernikus Universität

Towarzystwo Naukowe w Toruniu/ Wissenschaftlichen Gesellschaft in Toruń

 

 

Referaty będą tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki/ Die Tagungsvorträge werden simultan ins Polnische und Deutsche übersetzt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: