Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Historia Torunia 1945-1975

Wnioskowane zadanie obejmuje przeprowadzenie badań, opracowanie i publikację naukowej syntezy dziejów Torunia w latach 1945-1975.
Dzieło zostanie opracowane przez wybitnych historyków, członków, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, pracowników uczelni wyższych.
Przedsięwzięcie będzie miało charakter interdyscyplinarny, uwzględniający dorobek nauk historycznych, a także geografii ekonomicznej,
antropologii kulturowej, socjologii, nauk prawnych i politycznych. Ujęcie o charakterze syntetycznym - jak planowane - ukaże dzieje miasta w
poszczególnych, wyodrębnionych na podstawie badań okresach ukazując szereg aspektów jego funkcjonowania. Proponowane cezury części
pierwszej tomu czwartego "Historii Torunia" obejmują lata 1945-1975 z podziałem na okresy: 1945-1949; 1950-1955; 1956-1975, w ramach
których autorzy poszczególnych rozdziałów skupią się m. in. na życiu politycznym miasta, ustroju i stosunkach ludnościowych (demografii),
gospodarce miejskiej, oświacie, powstaniu i roli uniwersytetu, życiu kulturalnym oraz roli Kościoła w życiu miasta i jego mieszkańców. Łączna
planowana objętość tomu to 60 arkuszy wydawniczych (łącznie ok. 600-650 stron plus ilustracje)
Wnioskowane zadanie wymaga przeprowadzenia szeroko zakrojonych kwerend archiwalnych i bibliotecznych na czym wnioskodawcy skupią
się w pierwszym okresie realizacji. Sukcesywnie, na przestrzeni niemal trzech lat realizacji projektu, powstawały będą poszczególne rozdziały
pracy, które w ostatnim roku (2020) poddane zostaną obróbce redakcyjnej i opublikowane w postaci książkowej.
w poszczególnych latach realizacji projektu oferent będzie prowadził działania informacyjne i promocyjne mające na celu informowanie o
realizacji zadania oraz finansowaniu ze środków miasta Toruń. Obejma one prowadzeni strony internetowe (podstrony witryny oferenta),
publikacje dot. projektu etc. W ostatnim miesiącu realizacji projektu (grudzień 2020) planowane jest otwarte spotkanie promocyjne książki z
udziałem autorów.

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: