Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Przetwarzanie danych osobowych przez TNT od 25 maja 2018 r. (RODO)

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zacznie być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy członków Towarzystwa Naukowego w Toruniu, że:

 1. Towarzystwo Naukowe w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Wysokiej 16, 87-100 Toruń (dalej: TNT) jest administratorem danych osobowych podawanych przez osoby składające deklaracje członkowskie TNT.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez TNT stanowi art. 6 ust. 1 lit. c, f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowone, jednak odmowa uniemożliwi przyjęcie w poczet członków TNT.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych TNT, w tym informowania Członków o bieżąccyh pracach Towarzystwa. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji członków TNT.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, dochodzenia związanych z nimi roszczeń.
 6. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w TNT lub działającym w imieniu TNT za realizację celów wskazanych w pkt. 5.
 7. Dostęp do przekazanych TNT danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z TNT.
 8. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 11. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń, dla których wykonywane są regularne kopie bezpieczeństwa.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: