Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Rynek kredytu pieniężnego w miastach południowego pobrzeża Bałtyku w późnym średniowieczu (Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Rewel). (Rocz. 94/2)

Cezary Kardasz


Cena: 30,00 zł

dostępnych 50 sztuk

Informacje o wydaniu:

Wydawca: TNT
ISBN: 978-83-61487-17-3
ISSN: 0082-5522
rodzaj oprawy: miękka
liczba stron: 473
waga: 756 g

Pliki do pobrania

Dokument pdf

Opis/spis treści

Praca podejmuje dwa aspekty funkcjonowania rynku kredytowego w należących do Hanzy, miastach nadbałtyckich w późnym średniowieczu: formalnoprawny i społeczno-gospodarczy. Podstawowym rozważanym problemem jest kwestia przebiegu koniunktury gospodarczej w omawianym okresie i jej uwarunkowań zamykająca się w pytaniu: Czy i w jakim stopniu koniunktura gospodarcza na południowym wybrzeżu Bałtyku w okresie późnego średniowiecza przebiegała jednolicie i jakie czynniki ją determinowały?
Praca ma układ problemowy, pierwsza część poświęcona jest formalno-prawnym aspektom funkcjonowania rynku kredytowego w miastach nadbałtyckich. Podjęto w nim problematykę form i instrumentów kredytu stosowanych w omawianych miastach, relacji pomiędzy rozwojem rynku kredytowego i piśmiennictwa pragmatycznego oraz norm prawnych regulujących funkcjonowanie rynku kredytowego w miastach nadbałtyckich. Rozdziały drugi i trzeci w założeniach metodologicznych nawiązują do prac Rolfa Sprandela i jego uczniów. Poświęcone są kolejno społecznym i gospodarczym aspektom rynku kredytowego. W rozdziale drugim analizowany jest zasięg społeczny kredytu i struktura społeczna osób partycypujących w rynku. Rozdział trzeci dotyczy aspektów gospodarczych. Na podstawie wskaźników ekonomicznych: wysokość obrotów, oprocentowanie, stryktura wartości w korelacji z sytuacją polityczną określane jest położenie gospodarcze poszczególnych ośrodków miejskich. Rozdział czwarty stanowi w pewnym sensie podsumowanie pracy. Na podstawie analiz przeprowadzonych we wcześniejszych rozdziałach i zestawieniu ich wyników z wnioskami płynącymi z dotychczasowych badań odpowiada na postawione we wstępie pytanie o lokalne, regionalne i globalne uwarunkowania przebiegu koniunktury gospodarczej na południowym wybrzeżu Bałtyku.
Uzupełnienie pracy stanowi aneks zawierający tabele i wykresy ilustrujące omawiane zjawiska ekonomiczne oraz obcojęzyczne streszczenia: Monetary credit market in the cities of the southern Baltic coast in the late Middle Ages (Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Rewel); Der Geldkreditmarkt in den Städten der südlichen Ostseeküste im Spätmittelalter (Greifswald, Danzig, Elbing, Thorn, Reval).

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: